جزئیات دایره ای

کارآموز سئو ( مدیریت ویجکت های تبلیغاتی در تمامی سامانه های فعال )

تجربه: سرعت تایپ متوسط

سن: از 18 تا 30

محدوده حقوق و دستمزد: هزینه ایاب و ذهاب

جای خالی: 1

طبیعت شغلی : پیمانی

تاریخ ارسال : 2022.08.25

آخرین تاریخ : 2022.09.01

به یک نیروی خانم برای کارآموزی سئو به منظورفعالیت در سامانه تبلیغات نیازمندیم.

شرایط  کار:

  • فرد باید روحیه کار تیمی داشته باشد.
  •  روزانه 8 ساعت کاری باید پر شود.
  • تعطیلی فقط روزهای جمعه می باشد.
  • ماه اول هزینه در حد ایاب و ذهاب تعلق میگیرد.
  • از ماه دوم در صورت پیشرفت فرد و رضایت متقابل، قرارداد پیمانی بسته می شود.
کار تابستانی

عنوان شغلی: کارآموز سئو

تعیین: مدیریت ویجکت های تبلیغاتی در تمامی سامانه های فعال

تجربه: سرعت تایپ متوسط

سن: از 18 تا 30

محدوده حقوق و دستمزد: هزینه ایاب و ذهاب

جای خالی: 1

طبیعت شغلی : پیمانی

تاریخ ارسال : 2022.08.25

آخرین تاریخ : 2022.09.01

اکنون درخواست دهید