نحوه ثبت سوال در انجمن متاورس ایران

برای برگزاری مصاحبه در زمینه متاورس رنگ برای آغاز کسب و کارخود, پایان نامه, گزارش و .... میبایست سوال هایی که میخواید در مصاحبه مطرح شوند را در ابتدا در انجمن متاورس ایران ثبت نمایید.

برای ثبت حتما ویدیو را مشاهده نمایید.