استاندارد های زنجیره تامین بهشتدر این لیست تمامی استاندارد های ثبت شده در خصوص فعالیت های اجرایی ، توسعه ای ، آموزشی و قراردادی شرکت تعاونی زنجیره تامین بهشت ثبت و منتشر خواهد شد .