دنیای موازی و آینده بشریتبخشی از زندگی بشر در دنیای موازی خلاصه خواهد شد