انجمن های علمی و کمک به علوم کشورایران نیازمند انجمن های علمی آزاد میباشد تا روند توسعه را افزایش دهد